Ochrana osobných údajov

                                                                                                             OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
                                                                
______________________________________________________________
 

SPRACOVANie OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB NAŠOU SPOLOČNOSŤOU NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

Stručná informácia o spracovaní osobných údajov  kupujúceho/návštevníka webového rozhrania obchodu hodinkyvostok.sk (ďalej len „kupujúci“ a „návštevník“). Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov kupujúceho/návštevníka

Prevádzkovateľom osobných údajov kupujúceho/návštevníka je spoločnosť CD-trading, s.r.o., so sídlom Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 567 39, e-mail: info@hodinkyvostok.sk, tel. +421 48 4198925  (ďalej len "Prevádzkovateľ").                                                                                                                                                                                                                                       

2. Spracovanie osobných údajov kupujúceho/návštevníka

A. Spracovanie údajov so súhlasom kupujúceho/návštevníka

O udelenie súhlasu žiadame vtedy, ak kupujúci/návštevník ešte nie je naším registrovaným zákazníkom a ani s ním nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie GDPR“) ale chce od nás dostávať marketingové ponuky.

B. Spracovanie údajov bez súhlasu kupujúceho/návštevníka

Bez  súhlasu kupujúceho/návštevníka môžeme spracovávať osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:

a) Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na  žiadosť kupujúceho/návštevníka.

Účel:

 • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie;
 • zákaznícky program.

b) Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.

Účel:

 • na vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;
 • vo vybraných prípadoch na posúdenie dôveryhodnosti kupujúceho / návštevníka;
 • priamy marketing smerovaný výhradne voči naším registrovaným zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúce v ponuke produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

c) Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

Účel:

 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona;
 • vedenie účtovníctva;
 • elektronická evidencia tržieb.

3. Špecifikácia osobných údajov kupujúceho/návštevníka, ktoré sa  spracovávajú

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

- identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho;

- údaje o produktoch, ktoré si zákazník zakúpil, príp. o službách, ktoré sme mu poskytli;

- údaje zo vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak);

- platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej sume a pod.);

- len vo vybraných prípadoch údaje o dôveryhodnosti zákazníka, na účely tzv. blacklistu (viď. obchodné podmienky Prevádzkovateľa).

4. Zdroje informácií o osobných údajoch

Osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely opísané v bode 2 tejto informácie pochádzajú výhradne od zákazníka, teda údaje, ktoré nám boli poskytnuté napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo za účelom zákazníckeho programu a registrácie do neho.

5. Príjemca osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

- naším zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme na naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s kupujúcim napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb;

- iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie týchto údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, polícii SR atď.);

- ak kupujúci  udelí súhlas v rozsahu jeho e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach nášho internetového obchodu, prevádzkovateľovi priameho marketingu alebo služby slúžiacej na generovanie a zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom. Taký prevádzkovateľ je voči našej spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Odovzdaním tohto osobného údaju však zabezpečujeme všetky uvedené práva kupujúceho.

6. Práva kupujúceho/návštevníka pri spracovaní osobných údajov

Pokiaľ ide osobné údaje kupujúceho/návštevníka, ten má nasledujúce práva:

 • Právo na prístup - Môže požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom, ktoré o ňom spracováva. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu – Môže požiadať prevádzkovateľa o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o ňom spracováva.
 • Právo na výmaz – Môže požiadať prevádzkovateľa o výmaz jeho osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) kupujúci/návštevník odvolal  súhlas, na základe ktorého boli jeho osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c) kupujúci/návštevník vzniesol/a  námietku proti tomu, aby bol predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní jeho osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich takéto spracovanie alebo  vzniesol námietky proti spracovaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu;

d) Osobné údaje kupujúceho/návštevníka boli spracované nezákonne;

e) Osobné údaje kupujúceho/návštevníka sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

 • Právo na obmedzenie spracovania – kupujúci/návštevník môže požiadať Prevádzkovateľa, aby obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) kupujúci/návštevník poprel  presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie osobných údajov kupujúceho/návštevníka je protiprávne, ale ten odmieta vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;

c) Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale kupujúci/návštevník ich požaduješ na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d) kupujúci/návštevník vzniesol námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi.

 • Právo na prenosnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GPDR má kupujúci/návštevník právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré  poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie osobných údajov kupujúceho/návštevníka založené na súhlase, ten má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý dal súhlas, kedykoľvek odvolať
 • kupujúci/návštevník môže kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 • Právo podať sťažnosť – kupujúci/návštevník má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, Slovensko, https://www.dataprotection.gov.sk/

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný alebo povinný?

O udelenie súhlasu kupujúceho/návštevníka  požiadame, ak nie je doteraz naším registrovaným zákazníkom, ani s ním nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chce od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou na získanie žiadneho tovaru alebo služby ponúkanej našou spoločnosťou.

8. Je možné udelený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Súhlas udelený na marketingové účely je možné kedykoľvek odvolať.

9. Ako je možné súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Súhlas so spracovaním  osobných údajov je možné odvolať písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej spoločnosti alebo na e-mail: info@hodinkyvostok.sk 

10. Ako sa môže kupujúci/návštevník brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez jeho súhlasu?

Kupujúci/návštevník má právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu jeho osobných údajov na ktorýkoľvek z našich kontaktov uvedených v bode 1.