Reklamačný poriadok

                                                                                                                 REKLAMÁCIA / VRÁTENIE TOVARU
                                                             
_____________________________________________________________     

                                 FORMULÁR NA VRÁTENIE TOVARU                                                  REKLAMAČNÝ PROTOKOL


 

Ako postupovať pri vráteni tovaru?

Postup pri vrátení tovaru

1. Nepoužitý tovar vložte do pôvodnej krabice spolu s kópiou faktúry a záručným listom, vyplneným vratkovým formulárom  a nálepkami (ak boli  súčasťou balenia).

2. Tovar vhodne zabalte, aby pri preprave nedošlo k jeho

3. Zabalený tovar odošlite na adresu: 

CD – trading, s.r.o.

Kukučínova 22

974 01  Banská Bystrica


V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tom prípade nebude tovar prevzatý! (Doporučujeme zaslať tovar napríklad doporučene a poistiť na cenu tovaru.)

4) Na e-mail info@hodinkyvostok.sk  nás informujte, že tovar zasielate späť. Po prijatí vráteného tovaru vykonáme jeho kontrolu a budeme Vás e-mailom informovať o vrátení peňazí.
 


Aké sú podmienky, aby bolo možné tovar vrátiť?

1. Tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia.

2. Tovar musí byť nenosený a schopný ďalšieho predaja.

3. Tovar musí byť zabalený do pôvodného obalu, ktorý nesmie byť znehodnotený, a  s originálnou visačkou.

4. Tovar nesmie byť z Vašej strany akokoľvek poškodený, znehodnotený alebo používaný .

5. Vo vlastnom záujme odporúčame balík poistiť vo výške ceny tovaru. Ak bude balík stratený alebo znehodnotený pri preprave, budete môcť balík s podacím lístkom vyreklamovať a získať tak späť svoje peniaze.

6. Peniaze za vrátený tovar Vám budú zaslané do 15 kalendárnych dní na Vami uvedený bankový účet.
 

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

Zo všetkého najskôr je nutné si prečítať reklamačný poriadok, v ktorom sú uvedené všetky práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Reklamačný poriadok

1. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa vada objaví. Prípadné pokračovanie v používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

2. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

3. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

4. V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí bezodkladne o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom alebo telefonicky, a to najneskôr do 5 dní od prevzatia tovaru.

5. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

6. Závadou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

7. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, mechanického poškodenia, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

8. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený a hygienicky nezávadný.

9. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch so zákazníkom dohodnúť lehotu dlhšiu.

10. Zákazník uplatňuje reklamáciu zaslaním tovaru spolu s vyplneným reklamačným listom a kópiou dokladu o nákupe tovaru (faktúry) alebo záručného listu, ktorý obdržal spolu s tovarom na adresu: CD-trading, s.r.o., Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica.

Postup pri reklamácii tovaru

1. Reklamovaný tovar zabalte tak, aby pri preprave nedošlo k jeho ďalšiemu poškodeniu. K tovaru priložte kópiu faktúry alebo záručný list a vyplnený reklamačný list, ktorý je na stiahnutie tu.
3. Reklamovaný tovar pošlite ako balíkovú alebo listovú zásielku  na adresu:

CD-trading, s.r.o.
Kukučínova 22
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

 

(Odporúčame zásielku poistiť vo výške ceny tovaru.) V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! V tom prípade nebude prevzatý!

4. Akonáhle nám bude reklamovaný tovar doručený, začína plynúť lehota 30 dní na vybavenie reklamácie (prípadne po dohode lehota dlhšia).

Dôležité upozornenie

Nabíjací článok (baterka) patrí medzi spotrebný tovar, na ktorý sa vzťahuje 6 mesačná záručná doba. Našim zákazníkom bezplatne vymieňame baterku po dobu 2 rokov!
 

Dočasne predĺžená doba vrátenia tovaru z dôvodu Vianoc:

Všetok tovar zakúpený od 10.12. bežného roku je možné vrátiť do 14. 1. nasledujúceho roku
Po 24. 12.  bežného roku budú platiť štandartné  podmienky pre vrátenie tovaru.